Inspanningsverplichting

Deze inspanningsverplichting is van toepassing op alle coaching- en/of begeleidingstrajecten ('DoorStart') van Den Hartog & Van Heijst.

Deze inspanningsverplichting verstaat onder:
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft tot coaching en/of loopbaanbegeleidingstrajecten zoals bedoeld in artikel 1.
Opdracht: de overeenkomst tussen Den Hartog & Van Heijst en opdrachtgever.
Cliënt: een werknemer die van zijn werkgever de gelegenheid krijgt tot coaching, die door Den Hartog & Van Heijst voor coaching is geaccepteerd, die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en de intentie tot persoonlijke inzet, heeft gekozen.

Elke opdracht voor coaching en/of begeleiding komt eerst tot stand nadat de cliënt heeft ingestemd met de hem regarderende bepalingen uit deze inspanningsverplichting. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij Den Hartog & Van Heijst garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot coaching en/of begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten.

Zowel wanneer het dienstverband (nog) bestaat als wanneer het dienstverband niet meer bestaat, kan Den Hartog & Van Heijst, na overleg met de opdrachtgever, naar eigen inzicht, de coaching beëindigen indien de cliënt het coachingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem door Den Hartog & Van Heijst worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie meer toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal Den Hartog & Van Heijst de cliënt schriftelijk waarschuwen. Verder is onze gedragscode van toepassing.

Den Hartog & Van Heijst beperkt zich in rapportages en verklaringen aan opdrachtgever tot het verstrekken van slechts die gegevens die voor het naleven van de inspanningsverplichting en het doel van een opdracht van belang zijn, zulks in begrijpelijke en ondubbelzinnige termen.

Voor akkoord in tweevoud getekend:

namens Den Hartog & Van Heijst:

         

Cliënt:

………………………………………………………………

         

……………………………………………

Datum:    …………………………………